SMEs Genius Exporter

#รุ่น 2 ตะลุย CLMV

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

สิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ หรือ สร้าง Net Working หรือเข้าร่วม Business Matching (โดยผู้เข้ารับการอบรมรับภาระค่าใช้จ่ายเอง) หมายเหตุ คณะผู้ดำเนินการอยู่ในระหว่างดำเนินการประสานงานจัดงานแสดงสินค้า ให้ผู้เข้ารับการอบรม

ร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมฯ

ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมฯต่อไป เช่น โครงการ SMEs Pro-active Program เป็นต้น

ร่วมงาน Thailand Industry Expo 2017

ได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน Thailand Industry Expo 2017 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถมาออกบูธแสดงสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิทธิ์ประโยชน์จากธนาคารกรุงไทย

มีผู้เชี่ยวชาญจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้คำปรึกษาด้านการตรวจเอกสาร L/C การให้คำแนะนำด้านการส่งออก การบริหารอัตราการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 6 เดือน และได้สิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมต่างๆด้านการส่งออก ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยจัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสานสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์

การอบรม

การอบรม

การอบรม

การอบรม

รับใบกระกาศนียบัตร

รับใบกระกาศนียบัตร

รับใบกระกาศนียบัตร

รับใบกระกาศนียบัตร

แสดงสินค้าต่างประเทศ

แสดงสินค้าต่างประเทศ

แสดงสินค้าต่างประเทศ

แสดงสินค้าต่างประเทศ

กำหนดการ

ที่มาของโครงการ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย (SMEs) และช่วยให้ SMEs ได้มีโอกาสขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้จริง

การอบรมในแต่ละรุ่นจะมีเนื้อหาการอบรมแต่ละครั้งจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายปลายทางของตลาดส่งออกโดยครั้งนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาด ในกลุ่มประเทศ CLMV

กำหนดการโครงการ

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร

4 - 20 มกราคม 2560

ปิดรับสมัคร

20 มกราคม 2560 เวลา 16.00น.

ประกาศผล

27 มกราคม 2560

ยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากผู้ผ่านการคัดเลือก

27 - 31 มกราคม 2560

กิจกรรมสานสัมพันธ์

7-8 กุมภาพันธ์ 2560

เริ่มอบรม

17 กุมภาพันธ์ 2560

วิชาในหลักสูตรอบรม

หลักสูตรการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

  • เจาะลึกกฎหมายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV (บริหารต้นทุนขนส่งและพิธีการศุลกากรและการเสียภาษีสำหรับการส่งออก)
  • กลยุทธ์การค้าออนไลน์สำหรับผู้ส่งออก
  • เจาะลึกกฎหมายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV รวมทั้งการตั้งกิจการในเมียนมาร์
  • โอกาสและภาพรวมในการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV

กำหนดวันเวลาอบรม

เรียนทุกวันศุกร์ เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อกัน 4 สัปดาห์

  • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
  • 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559
  • 3 - 4 มีนาคม 2559
  • 10 - 11 มีนาคม 2559

กิจกรรมสานสัมพันธ์

ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม* 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สถานที่อบรม

ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-208-7566, 02-208-7588 ในวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00น.

Social Links